Planeringsstrategi

Är ni i behov av att arbeta fram en planeringsstrategi som följer de nya kraven om en framåtsyftande översiktsplan? Vi på Sweco arbetar tillsammans med dig som kund och ger kommunens interna arbetsgrupp stöd i hur arbetet kan bedrivas. Ni får också hjälp med värdering av de förändrade planeringsförutsättningar som identifierats samt aktuella åtgärdsförslag.

En planeringsstrategi är en del av en rullande översiktsplanering, och vi kan erbjuda stöd till er kommun genom hela översiktsplaneprocessen. Arbetet resulterar i en planeringsstrategi som säkerställer att er strategiska planering sker framåtsyftande, och i enlighet med aktuell lagstiftning.

 

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kategori:

Framåtsyftande strategisk planering enligt aktuella lagkrav

Från och med år 2022 ersätts översiktsplanens aktualitetsprövning med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Om en planeringsstrategi inte tas fram förklaras översiktsplanen inaktuell. Det leder bland annat till att standardförfarande, samordnat förfarande och förenklat förfarande inte kan tillämpas vid framtagande av detaljplaner.

I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på strategiska frågor av vikt för utvecklingen i stort. Syftet är att arbetet med översiktsplaneringen ska ske kontinuerligt och att eventuella förändrade förutsättningar fångas upp i rätt skede. I och med att planeringsstrategi läggs till som ett obligatoriskt moment till den kommunala strategiska planeringen får översiktsplaneringen även en större politisk betydelse. Senast i september år 2024 måste kommunen anta en planeringsstrategi.

 

 

Process för kontinuerlig översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Bild: Boverket

Sweco har stor erfarenhet av att, tillsammans med kommunens organisation, arbeta fram strategier för en kontinuerlig översiktsplanering. Vi har påbörjat framtagandet av synopsis till planeringsstrategi och har tidigare genomfört ett flertal uppdrag som har syftat till att formulera utvecklingsstrategier och planeringsinriktningar åt svenska kommuner med olika typer av förutsättningar och utmaningar. Därtill har vi också arbetat med flera uppdrag för att ta fram aktualitetsprövningar av gällande översiktsplaner.

Vi arbetar för att de strategiskt utformade strategierna tydligt ska kopplas till genomförande och uppföljning. Sweco kan bistå kommunen i arbetet med att forma processen för att komma fram till en väl förankrad strategisk inriktning. Vidare har vi även möjlighet att komplettera vårt erbjudande av konsulter inom strategisk och översiktlig planering med kompetens inom exempelvis ekologi, trafik, risk/miljö och energi, samt sociala frågor och demografi. Det stärker våra möjligheter att stötta er organisation i framtagandet av en robust och heltäckande planeringsstrategi.

En planeringsstrategi är en del av en rullande översiktsplanering, och vi kan erbjuda stöd till er kommun genom hela översiktsplaneprocessen. Beroende på hur ert behov av stöd ser ut kan vi även erbjuda Processledning inom översiktsplanering och Översiktsplan (från start till färdigt dokument).

Varmt välkommen med er förfrågan!

Planeringsstrategi – prisexempel

Uppdrag

Synopsis planeringsstrategi, framtagande av planeringsstrategi.

Kund

Kommun.

Leveransinnehåll

En synopsis för en planeringsstrategi, eller en fullständig planeringsstrategi enligt PBL.

 

Kompetenser

 Konsulter inom fysisk planering, översiktsplanering.

 

Leveranstid

Leveranstid beror på framtagande av synopsis eller fullständig planeringsstrategi. Runt 2 – 6 månader.

 

Pris exkl moms:

Pris vid förfrågan.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.