Klassning av avfall

Genom Swecos tjänst klassning av avfall får du som kund en klassning som är utförd på ett representativt sätt och i enlighet med rådande lagstiftning.

Vårt digitala klassningsverktyg följer både Naturvårdsverkets riktlinjer och EU-kommissionens tekniska vägledning för klassning av avfall. Det klarar av att genomföra komplicerade beräkningar på kort tid, vilket leder till ett mindre kostsamt klassningsförfarande utan att tumma på kvaliteten. 

Klassningen är helt transparent och du som kund får efter genomfört klassningsförfarande en rapport med full spårbarhet. En rapport som du med fördel även kan använda i redovisningen gentemot exempelvis tillsynsmyndigheten.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

I enlighet med EU-kommissionens tekniska vägledning för klassning av farligt avfall

Som avfallsproducent är du skyldig att ha tillräcklig kunskap om ditt avfall för att kunna hantera och transportera eller lämna över det till annan part. En avfallsproducent kan till exempel vara en byggherre eller kommun som är beställare av ett byggprojekt, en entreprenör eller annan aktör som utför markarbeten. I avfallsförordning (2020:614) finns krav på klassning av allt avfall som uppstår i en verksamhet. Sedan november år 2020 måste dessutom hantering av farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket inom två dagar. Genom att använda Sweco vid klassning av ditt avfall kan du som kund vara säker på att klassningen utförs på ett representativt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Swecos digitala klassningsverktyg utgår från den så kallade beräkningsmetoden enligt avfallsförordning (2020:614) och följer gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets riktlinjer samt EU-kommissionens tekniska vägledning för klassning av avfall. Vidare klarar det av att utföra mycket komplicerade beräkningar på kort tid vilket gör att klassningsförfarandet blir mycket mindre kostsamt, dock med bibehållen kvalitet. Dessutom finns det möjlighet att anpassa klassningen utifrån olika typer av avfall.

I samband med varje klassning genereras en rapport som medger full spårbarhet för våra kunder avseende utförd klassning. Klassningen blir därmed fullt transparent, och rapporten kan med fördel användas i redovisning till exempel gentemot tillsynsmyndigheten. I Swecos klassningsrapporter kan du som kund följa klassningen för varje prov via ett flödesschema. Du kan se vilka regler som har utvärderats för respektive farlig egenskap, vilka modellsubstanser som har använts samt utifrån vilken grund provet klassas som farligt eller icke-farligt. Alla klassningar granskas och kvalitetssäkras även av våra konsulter. 

Fördelar med Swecos klassning:

  • Klassningen kan utföras mycket kostnadseffektivt jämfört med att klassificera avfallet manuellt.
  • Du får full spårbarhet avseende utförd klassificering.
  • En mer hållbar masshantering säkerställs.
  • Du får en kvalitetssäkrad produkt som uppfyller dina skyldigheter som avfallsproducent.
  • Klassningen kan användas för att modellera utfall utifrån ett tänkt scenario.
  • Du ökar möjligheterna till en mer cirkulär hantering av massor i ditt projekt.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Klassning av avfall – prisexempel

Uppdrag

Klassning av jord för bedömning om avfallet utför farligt eller icke-farligt avfall enligt beräkningsmetoden i avfallsförordning 2020:614.

Kund

Entreprenör

Leveransinnehåll

Bedömning om avfallet utgör farligt eller icke-farligt avfall utifrån analys av totalhalter av ämnen i avfallet. Resultat från en klassning redovisas i en rapport som medger full spårbarhet. I rapporten redovisas bland annat utifrån vilka regler avfallet har utvärderats samt använda modellsubstanser. Rapporten kan användas inom den egna egenkontrollen eller med fördel lämnas till tillsynsmyndigheten som underlag för klassning. Kostnad tillkommer för utförligare bedömning till exempel redovisat i PM. 

Kompetenser

Miljö- och avfallskonsult. Miljöjuridisk kompetens. 

Leveranstid

Inom 1 vecka. Förutsatt att färdig och representativ analys finns.

Pris exkl moms:

5 000 kronor. Priset avser klassning av 10 stycken jordprover.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.