Multikriterieanalys

En multikriterieanalys skapar struktur och ger ett helhetsgrepp inför beslutsfattande. Den möjliggör att alla specialistområden lyfts fram och balanserar kriterier så att de ställs i rätt proportion till varandra. 

Vårt tillvägagångssätt för multikriterieanalys är anpassad för projektering inom järnvägsuppdrag och kan förenkla att gemensamt komma fram till den bästa lösningen vid anläggningsutformning. Dessutom kan den konkretisera vad användaren baserar sitt val på, hur kriterier bedömts samt hur de viktats mot varandra. 

Underlaget är grundlig dokumentation av det val som har gjorts och vad som ligger till grund för det. Även i efterhand och av icke berörda.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

En multikriterieanalys kan användas som beslutsstöd

Utöver att skapa struktur kan vårt tillvägagångssätt för multikriterieanalys ge en helhetsbild inför beslutsfattandet om anläggningsutformning. Mjuka parametrar kan jämföras med hårda och mätbara parametrar, oavsett om kriterierna i sig inte har en gemensam enhet eller skala. Analysen kan också göra det möjligt att lyfta fram alla specialistområden och balansera kriterierna så att de ställs i rätt proportion till varandra. I och med att man behöver motivera sina bedömningar i utredningen kan arbetssättet också underlätta för specialister att förstå varandras expertområden. Det kan göra det lättare att komma fram till den bästa lösningen för problemet, tillsammans. 

En multikriterieanalys är ett paket i form av en process för att ta fram analysen, och ett resultat som består av en matris med en samlad bedömning. Den framtagna analysen skapar en helhetsbild över problemet. Och dessutom preciserar den vad användaren baserar sitt val på, hur kriterierna har bedömts samt hur de viktats mot varandra. Underlaget är grundlig dokumentation som gör det enkelt att förstå det val som har gjorts och vad som ligger till grund för det, även i efterhand och av icke berörda.

Matrisen med samlad bedömning arbetas fram utifrån en mall, anpassad för projektering inom järnvägsuppdrag. Kriterierna i mallen har utgångspunkt i Sveriges transportpolitiska mål och i de nationella miljökvalitetsmålen, men kan behöva kompletteras för varje enskilt projekt och dess projektspecifika mål. Dessutom behöver man göra anpassningar beroende på det problem eller val som ska utföras så att analysen tar upp relevanta kriterier.

Mallen består av följande kriterier:

  • Anläggningens funktionalitet.
  • Landskap och miljö.
  • Människa och samhälle.
  • Livscykelkostnad.
  • Klimatpåverkan.

Varje kriterium är dessutom uppdelat i flera indikatorer.

Multikriterieanalys – prisexempel

Uppdrag

Val av anläggningsutformning för ny järnväg.

Kund

Statligt infrastrukturbolag.

Leveransinnehåll

Beslutad anläggningsutformning genom multikriterieanalys och matris med resultatet från multikriterieanalysen.

Kompetenser

Moderator för multikriterieanalys.

Leveranstid

4 veckor.

Pris exkl moms:

44 000 kr.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.