Riskanalys vibrationsalstrande anläggningsarbeten

En riskanalys gällande vibrationer är väsentlig för ett projekt då den tydliggör potentiella risker och hur man kan undvika dem. Ju tidigare riskerna går att identifiera, desto mer kostnadseffektivt kan man hantera dem.

Vi på Sweco arbetar för att underlätta för såväl byggherre som entreprenör att minimera riskerna för bland annat defekter och dyra rättstvister. För oss är det av största vikt att samtliga parter ska känna sig trygga före, under och efter avslutat markarbete.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

En riskanalys gällande vibrationer kan minimera hinder under framdriften 

Inför planerade arbeten som kan ge upphov till markvibrationer, såsom schaktning, pålning, packning, rivning eller sprängning, behöver oftast en riskanalys gällande vibrationer upprättas. Med hjälp av analysen kan man identifiera eventuella risker som behöver hanteras, till exempel känsliga byggnader, vibrationskänslig verksamhet eller befintliga undermarksanläggningar. Vidare tydliggör den även begränsningar som kan påverka omgivningen, exempelvis riktvärden, tider eller andra faktorer. I och med att en riskanalys hjälper till att klargöra potentiella risker och hur man på bästa sätt kan undvika dem bör den tas fram redan i projekteringsfasen. Det gör att man kan hantera riskerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Genom att upprätta en riskanalys gällande vibrationer kommer omgivningspåverkan att hanteras på ett korrekt tillvägagångssätt. Dessutom kan vi minimera risken för förändringar på närliggande fastigheter och ömtålig utrustning samt vibrationsstörningar som gör det omöjligt för angränsande verksamheter att bedriva sitt arbete. I en riskanalys gällande vibrationer granskas risker relaterade till markvibrationer. Därefter presenteras de tillsammans med restriktioner som gör att man kan genomföra sitt arbete utan onödiga avbrott samt en kontrollplan över rekommenderade åtgärder, oftast i form av en syneförrättning och en vibrationsmätning

Vi utför riskanalyser gällande vibrationer i enlighet med svensk standard SS 460 48 66:2011. Vid framtagning av en riskanalys enligt standarden görs en bedömning av vad som ska inventeras, hur stort område och vad som ska finnas med i riskanalysen. En rekommendation tas fram innehållande lämpliga kontroller. 

Varmt välkommen med din förfrågan!

Riskanalys vibrationer- prisexempel

Uppdrag

Riskanalys vid vibrationsalstrande anläggningsarbete i stadsmiljö.

Kund

Kommuner, byggherrar.

 

Leveransinnehåll

Riskanalys, besiktningsprotokoll, vibrationsprotokoll, slutrapport.

 

Kompetenser

Besiktningsförrättare, riskanalytiker, vibrationssakkunnig.

 

Leveranstid

Beror på markjobbets längd. Sträcker sig normalt över 1 månad till cirka 6 månader.

Pris exkl moms:

Riskanalys cirka 40 000 kronor.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.