Klimatriskbedömning

Genom klimatriskbedömning hjälper vi exempelvis fastighetsbolag att utreda vilka klimatrisker som kan inverka på verksamheten. Resultatet från bedömningen ligger även till grund för att kunna rapportera i enlighet med EU-taxonomin.

Bedömningen kan även anpassas för due diligence-uppdrag och miljöcertifiering som till exempel BREEAM och iDrift.

Vi på Sweco har stor erfarenhet av att utföra klimatriskbedömningar. Med hjälp av en metod som vi har arbetat fram kan vi på ett automatiserat, effektivt och robust sätt få fram en klimatriskbedömning för ett stort antal fastigheter.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Klimatriskbedömning av befintliga fastigheter och vid nyexploateringar

En klimatriskbedömning ger er svar på vilka klimatrisker era fastigheter kan vara utsatta för. Efter bedömningen kan ni få generella åtgärdsförslag kopplat till de olika klimatriskerna. Därefter kan även en mer djuplodad analys utföras för att ta fram en prioritetsordning och handlingsplan, som kan ligga till grund för fastighets- och byggnadsspecifika klimatanpassningsåtgärder för att minimera risken. Klimatriskbedömningen kan med fördel genomföras för flertalet fastigheter då metoden är automatiserad i den utsträckning som underlaget tillåter. Vidare kan såväl befintliga fastigheter som nyexploateringar analyseras.

Exempel på relevanta klimatrisker att analysera för fastigheter i Sverige:

 • Översvämning vid skyfall
 • Översvämning från stigande sjöar och vattendrag
 • Översvämning från stigande hav
 • Värmestress, värmebölja
 • Markstabilitet (skred och erosion)
 • Skogsbrand
 • Kraftiga snöfall

Tjänsten riktar sig till fastighetsbolag och större fastighetsägare, industriverksamheter samt kommunala verksamheter och statliga bolag som behöver göra en klimatriskbedömning och vidta klimatanpassningsåtgärder. Bedömningen ger en bra överblick över hur fastigheter eller verksamheter kommer att påverkas av förväntade klimatförändringar. Därtill ger den också stöd för att prioritera klimatanpassningsåtgärder. Samtidigt motsvarar tjänstens genomförande de krav som ställs inom EU-taxonomin, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och Sustainable Finance Disclosure Regulation ’Disclosureförordningen’ (SFDR).

Resultatet från klimatriskbedömningen ligger både till grund för rapporteringen och för det fortsatta hållbarhets- och klimatanpassningsarbetet. Tjänsten kan också anpassas för due diligence-uppdrag och för miljöcertifiering såsom iDrift och BREEAM.

 En Klimatriskbedömning går vanligtvis till så här:

 • Sammanställning av underlag för riskbedömning.
 • Kartläggning av fastighetsbeståndets utsatthet och hotbild för klimatrelaterade risker.
 • Klassificering av fastighetsbeståndets utsatthet för klimatrelaterade risker.
 • Sammanställning av resultatet.

Efter utförd klimatriskbedömning får ni ett Excel-dokument och en rapport som sammanfattar riskerna för fastigheten och eventuellt verksamhet, samt metod och resultat. Vid önskemål kan vi även ge förslag på generella åtgärder, göra djupare analyser för de fastigheter som är riskutsatta i form av en klimatrisk- och sårbarhetsanalys, ta fram en åtgärdsplan med fastighets- och byggnadsspecifika anpassningsåtgärder samt leverera GIS-underlag. Detta görs enligt EU-taxonomins samtliga steg för miljömål 2 för att vara linjerad med taxonomin.

Hos oss på Sweco arbetar ett stort antal experter med gedigen erfarenhet av att analysera klimatrisker. Genom att våra medarbetare sitter utspridda över hela landet kan vi erbjuda lokal expertis, och vid behov genomföra platsbesök vid fastigheterna.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Klimatriskbedömning – prisexempel

Uppdrag

Klimatriskbedömning.

Kund

Till exempel privata fastighetsbolag, privat fastighetsägare, industriverksamheter, kommunal fastighetsägare, statliga bolag.

 

Leveransinnehåll

Rapport, Excel-lista.

 

 

Kompetenser

Experter inom översvämningsrisker, värmestress, markstabilitet, klimatanpassning och riskreducerande åtgärder. Beror på vilka klimatrisker som uppdraget innefattar.

 

 

Leveranstid

Beroende på antal fastigheter och antal klimatrisker som ska utredas, samt tillgång till underlag. Från cirka två månader och uppåt.

 

 

Pris exkl moms:

Anges vid förfrågan.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.