Kostnads-nyttoanalys

Att ta hänsyn till och beakta samhällsekonomi i beslutsprocessen är en viktig del i att nå en hållbar utveckling. Genom samhällsekonomisk analys kan vi hjälpa er att undersöka och utvärdera olika ekonomiska investeringsalternativ.

Tjänsten riktar sig till både privata och offentliga beställare såsom kommunala bolag, VA-organisationer samt myndigheter.

Vi på Sweco har lång erfarenhet av att utföra samhällsekonomiska analyser inom en rad olika områden och har även utvecklat såväl metodik som beräkningar genom åren. Utöver kostnads-nyttoanalys erbjuder vi även multikriterieanalyser och klimatriskanalyser

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kostnads-nyttoanalys – för lönsamma samhällsekonomiska investeringar

I dag vill de flesta företag och kommunala bolag ta ett större samhällsansvar och bidra till en positiv samhällsutveckling. Med hjälp av en samhällsekonomisk analys, även kallad kostnads-nyttoanalys, hjälper vi er att förstå hur valet av åtgärd eller investering påverkar vår omgivning och samhället i stort, när ni står inför flera olika investeringsalternativ. Genom att beräkna den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden kan vi bedöma om en åtgärd eller investering är lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi som arbetar har genomfört många uppdrag och har lång erfarenhet av att utföra kostnads-nyttoanalyser inom en rad olika områden. Därtill har vi även utvecklat våra beräkningar och metodik över åren.

En samhällsekonomisk analys genomförs stegvis och med fördel i nära samarbete med kund. Vanligtvis går den till så här:

 • Formulering av problem och syfte.
 • Definition av projektet i tid och rum.
 • Val av referensalternativ (eller nollalternativ, dvs att inte utföra åtgärd).
 • Val av diskonteringsränta.
 • Beräkning av riskkostnad för referensalternativ.
 • Dimensionering av åtgärdsalternativ.
 • Beräkning av nyttor.
 • Beräkning av åtgärdskostnader,
 • Beräkning av nettonuvärde.
 • Fördelningsanalys.
 • Rangordning av alternativ.
 • Känslighetsanalys.
 • Slutsatser och prioritering.

Efter utförd kostnads-nyttoanalys levererar vi oftast en rapport som underlag för beslut. Vi levererar också sammanfattande texter eller powerpointpresentationer till ledningsgrupper, styrelser eller politiska nämnder.

Vi på Sweco har använt samhällsekonomisk analys i följande sammanhang:

 • Beslutsunderlag för beslut om åtgärder för att skydda mot översvämningar från hav, vattendrag eller skyfall
 • Beräkningar av skadekostnader för ras, skred eller erosion
 • Beslutsunderlag för beslut om klimatanpassningsåtgärder
 • Beslutsunderlag för beslut om skyddsåtgärder för vattenförsörjning
 • Underlag för beslut om investeringar i utsläppsreduktion för olika reningsprocessalternativ (produktionsanläggningar)
 • Underlag för beslut om sanering av markföroreningar
 • Samhällsekonomiska konsekvenser av olika skyddsavstånd mellan vindkraftparker och farleder.

Varmt välkommen med er förfrågan!

Kostnads-nyttoanalys – prisexempel

Uppdrag

Kostnads-nyttoanalyser som beslutsunderlag för klimatanpassningsåtgärder mot stigande hav.

Kund

Kommunala VA bolag, tekniska avdelningar eller samhällsplaneringsavdelningar.

Leveransinnehåll

Beslutsunderlag i rapportform, sammanfattningar och PPT-presentationer för styrelser och nämnder.

Kompetenser

Kundens ansvariga, specialister inom samhällsekonomi, kostnads-nyttoanalys och beslutsstöd samt klimat och VA hos Sweco.

Leveranstid

Cirka 6 månader.

Pris exkl moms:

100 000 – 500 000 kronor. Kostnaden beror i stor utsträckning på befintliga underlag och omfattning.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.