Vattenkraft – Kostnadsuppskattning av miljöåtgärder

Nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) innebär att svenska vattenkraftverk ska miljöanpassas. I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) finns klassningar av alla Sveriges vattendrag. Här framgår vilka åtgärder som myndigheterna anser behövs för att uppnå miljökvalitetsnormerna.  För att få en tidig uppfattning av kostnaden för föreslagna åtgärder i VISS kan Sweco erbjuda en översiktlig kostnadsuppskattning av dessa. Vidare utredningar kan sedan visa vilka åtgärder som är motiverade och som därmed bör ingå i ansökan om moderna miljötillstånd.

Tjänsten riktar sig till vattenkraftägare som behöver miljöanpassa sina anläggningar.

Observera att en begäran om offert via Swecos marketplace inte är ett bindande avtal. Du och din kontaktperson på Sweco kommer tillsammans att ta reda på förutsättningarna för det uppdrag du vill ha utfört. Därefter får du en offert som först efter accept från din sida övergår till ett avtal.

Kostnadsuppskattning utifrån föreslagna åtgärder i VISS

Sveriges samtliga vattenkraftverk ska omprövas för att erhålla moderna miljövillkor. Den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) innehåller bland annat en tidplan för när omprövningsansökan ska skickas in till Mark- och miljödomstolen. Det är ett omfattande arbete med en omprövning, med innehåll som teknik, miljö och juridik. Sweco har konsulter med kompetens inom samtliga områden som omfattas av en omprövning och kan därmed stötta er process med ett samordnat team.

De krav som ställs på ett vattenkraftverk för att erhålla moderna miljövillkor kan variera utifrån exempelvis kraftverkets utformning och drift, vattendragets karaktär och platsspecifika förutsättningar. Under arbetet med en omprövning kan utredningar med olika fokus behöva genomföras, exempelvis utredning av ekologisk nytta till vilken Biotopkartering, populationsmodellering, historisk fiskvandring kan vara relevanta underlag. Utredning av ekologisk nytta är även ett viktigt underlag för utredning av statusklassificering och Miljökvalitetsnormer (MKN). Produktionsberäkning, Provtappning och Vattenhastighetsmätning är andra utredningar som kan behövas.

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) framgår statusklassning (hur vattendraget mår), miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav på vattendraget) och åtgärder (förslag på åtgärder för att nå normen). De uppgifter som redovisas i VISS är utifrån myndigheternas bedömning av vilka miljöåtgärder de anser behövs för respektive vattenkraftverk för att uppnå normerna i vattenförekomsterna.

För att i ett tidigt skede få en uppfattning av kostnaden för föreslagna åtgärder i VISS kan Sweco ta fram en översiktlig kostnadsuppskattning. Åtgärderna kan dels omfatta olika typer av fiskväg och ålyngelledare för uppströmsvandring, dels åtgärder för nedströmsvandring i form av anpassade galler (eventuellt låglutande med smal spaltvidd) och flyktväg. Kostnadsuppskattningen genomförs utifrån erfarenheter från tidigare genomförda projekt med liknande förutsättningar. I de fall där de platsspecifika förutsättningarna är komplexa kan det bli aktuellt med platsbesök.

Efter genomförd kostnadsuppskattning kan framtaget underlag bland annat användas för att värdera kostnaden mot den ekologiska nytta som åtgärderna ger.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Vattenkraft – Kostnadsuppskattning av miljöåtgärder – prisexempel

Uppdrag

Översiktlig kostnadsuppskattning av miljöåtgärder för vattenkraft.

Kund

Ägare av vattenkraftverk.

Leveransinnehåll

Kostnadsuppskattning med PM.

Kompetenser

Vattenbyggnadsteknik med inriktning fiskvägar.

Leveranstid

4-8 veckor.

Pris exkl moms:

Från 30 000 kronor.

Om platsbesök behövs tillkommer kostnad för det.

Om prisexempel:
Varje prisexempel är unikt och anpassat till leveransens förutsättningar. Den slutliga kostnaden avgörs bland annat av tillgång till underlagsdata, projektets komplexitet och storlek, krav på specifik kompetens och expertis samt önskad leveranstid. Prisexemplen är avsedda som vägledning för att ge en förståelse för vad en leverans kan kosta.

Hör av dig!

Beskriv ditt behov så ser vi till att rätt person kontaktar dig så snabbt som möjligt, normalt inom 48 timmar. Om du redan har en kontakt på Sweco får du gärna ange vem, så går det ännu snabbare att återkomma till dig med rätt svar eller hjälp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.